Tagok

Zala Megyei KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MŰKÖDTETETT Békéltető Testület TAGLISTA

(2020-2022)

 
Név
Végzettség
Szakterület
1.
Dr. Benke Zsófia
jogász
jog
2.
Böcskey Zsolt László
gépészmérnök
gépipar
3.
Dr. Dénes Zoltán
jogász
jog
4.
Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva
jogász
jog
5.
Kocsis Éva Dorina
Vállalatvezetés-management
Telekommunikáció
Kereskedelem/online kereskedelem
6.
Dr. Koller Szilvia
jogász
jog
7.
Kollarics Zoltán
gépészmérnök
gépipar
8.
Dr. Kurucz Erika
jogász
jog
9.
Mateisz Roland
közgazdász
vendéglátás, idegenforgalom
10.
Dr. Molnár Sándor - elnök
jogász
jog
11.
Dr. Németh Gyöngyi
jogász
jog
12.
Dr. Péter Csilla
jogász
jog
13.
Dr. Szakály Zoltán
jogász
jog


A békéltető testületi tagok függetlenségére és pártatlanságára vonatkozó törvényes követelményei

A testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) szabályai szerint a megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület [18. § (2) bekezdés].

„A békéltető testületi tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is. Minderről kijelölésük elfogadásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni” . [24/A. §] A testület 14 tagja a kijelöléskor a nyilatkozatot aláírta.

A függetlenséget és pártatlanságot biztosítja az is, hogy a háromtagú tanácsban való eljáráskor az eljáró tanács egyik tagját az eljárást megindító fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással érintett vállalkozás jelöli (jelölheti) ki a részére megküldött, a honlapon is szereplő a testületi tagok listájáról.

Az eljáró tanács elnökét, továbbá ha a felek bármelyike a törvény szerinti 8 napos határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy ha más okból szükséges, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki, figyelemmel arra, hogy legalább egy tagnak jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

A pártatlanságot biztosítja az is, hogy a három tagból legalább egy tag a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek által jelölt, egy másik tag pedig a kamarák által kijelölt testületi tagok közül kerül ki.

Ha egyedül eljáró tagot jelöl ki az elnök az eljárásra, akkor az csak jogi végzettségű személy lehet, és figyelemmel kell lenni a kijelölésnél minden olyan szempontra, amely nagy valószínűséggel biztosítja független és pártatlan testületi tag kijelölését.

Nem jelölhető ki az eljáró tanács tagjának az a békéltető testületi tag, aki az üggyel kapcsolatban a fogyasztónak vagy a vállalkozásnak tanácsot adott [25. §(2) – (5) bekezdések].

További biztosíték, hogy a 26. § (1) – (2) bekezdése szerint „A békéltető testületi tag az eljárásból ki van zárva, ha neki vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának a vitás ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, illetve egyéb ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatta, és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem emelt kifogást.

(2) A felek, illetve az elnök által az eljáró tanácsba kijelölt testületi tag köteles a testület elnökének haladéktalanul bejelenteni és a felek előtt feltárni minden olyan körülményt, amely jogos kétségeket ébreszthet függetlensége vagy pártatlansága tekintetében.”

Emellett, ha bármelyik Fél szerint olyan körülmények állnak fenn a taggal szemben, amelyek jogos kétségeket ébresztenek függetlensége vagy pártatlansága tekintetében, a Fél kizárási kérelmet terjeszthet elő.

A fél az általa kijelölt testületi tag ellen csak olyan okból élhet kizárási kérelemmel, amely a kijelölést követően vált előtte ismertté.

Az indokolással ellátott írásbeli kizárási kérelem attól a naptól számított három napon belül terjeszthető elő, amikor a fél az eljáró tanács összetételéről tudomást szerzett, vagy amikor a (3) bekezdésben említett körülmények előtte ismertté váltak.

A kizárási kérelemről a békéltető testület elnöke dönt, az érintett testületi tag meghallgatása után. E döntés meghozataláig az eljáró tanács - a kizárással érintett testületi tagot is beleértve - folytathatja az eljárást, de kötelezést tartalmazó határozatot, illetve ajánlást nem hozhat [26. § (3) –(6) bekezdései].

A 30. § (2) bekezdése is előírja, hogy „Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni. Köteles lehetőséget adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja.”